DMF Svendborg

Hjælp til kontingentbetaling i op til 6 måneder

Medlemmer af DMF Svendborg Afd., der af personlige grunde får svært ved at klare kontingentindbetalingen i en kortere periode, kan ansøge afdelingens bestyrelse om støtte til denne i op til 6 måneder.

Dette gælder alle afdelingens typer kontingenter (X, U, G, A og F).

Ordningen dækker IKKE kontingent til A – kasse og egenbetaling til DMF – forsikring(er).

Følgende betingelser skal være opfyldte :

· Man skal have været betalende medlem af DMF Svendborg Afd. i mindst 12 på hinanden følgende måneder op til ansøgningen.

· Man må ikke stå i kontingentrestance til hverken lokalafdeling eller hovedforbund på ansøgningstidspunktet.

· Man må ikke samtidig have søgt og fået/ forventes at få kontingentfritagelse i hovedforbundet.

· Med ansøgningen skal følge en vægtig begrundelse for ønsket om hjælp.

· Man kan kun ansøge hvert 3. år efter at have søgt og modtaget støtte, og hvis medlemskabet er fortsat uden pauser.

· Man kan ikke ansøge tidligere end 3 uger i forvejen.

· Man kan ikke ansøge med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningen stiles til DMF Svendborg Afdelings formand og skal være denne i hænde senest 14 dage inden næste kontingentindbetaling.

Det er afdelingens bestyrelse, som alene afgør, om og i hvilket omfang en ansøgning kan imødekommes. Bestyrelsen har tavshedspligt vedr. de indkomne ansøgninger.

Kan bestyrelsen ikke blive enige, træffes afgørelsen ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsens afgørelse kan IKKE ankes.

Ved inhabilitet blandt bestyrelsesmedlemmerne indkaldes suppleant(er) MED stemmeret.

Afdelingens generalforsamling fastsætter hvert år en pulje af egne midler til formålet, første gang ved GF 2018.

(I 2018 er puljen på kr.8.000,- kr.)

Når puljen er opbrugt, kan der ikke imødekommes flere ansøgninger før efter næste generalforsamling. Dette meddeles medlemmerne på afdelingens hjemmeside og facebookprofil.

Bliver puljen ikke opbrugt mellem 2 generalforsamlinger, føres det overskydende beløb tilbage til afdelingens driftskonto.

Afdelingens kasserer fører særskilt regnskab med puljen og udarbejder løbende en fortegnelse over, hvem der modtager støtte hvornår.

Ordningen skal evalueres af bestyrelsen hvert 2. år.

Resultatet af evalueringen forelægges for generalforsamlingen sammen med bestyrelsens anbefaling.

BEMÆRK:

· Ordningen iværksættes som en 1 – årig forsøgsordning frem til GF i 2019.

· GF 2019 tager stilling til, om ordningen skal gøres permanent / fortsætte en nærmere angivet årrække / trækkes tilbage.

· Der kan som tidligere nævnt IKKE søges om hjælp til betaling af A – kasse og DMFs forsikringer!

· En evt. støtte indberettes til SKAT.

· Afdelingen overfører støtten direkte til Hovedforbundet i det tidsrum, den er bevilget.

(Besluttet på DMF Svendborgs GF 2018)